Radon på arbetsplats, vilka regler gäller egentligen? Svaret är enkelt. Arbetsgivaren är skyldig att mäta och känna till arbetsplatsens radonhalter och vid behov vidta åtgärder för att begränsa källan till radon och sänka halten till under referensnivån, 200 bequerel per kubikmeter luft (Bq/m³).

Långvarig exponering av för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år och är där med den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. 

Att mäta är det enda sättet att upptäcka radon på arbetsplats

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radon på en arbetsplats bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april (under eldningssäsongen). Om årsmedelvärde av radonhalten under arbetstid överstiger den nationella referensnivån på 200 Bq/m3 måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska den. En radonmätning kan man enkelt göra själv:

1. Beställ spårfilmdosor för långtidsmätningar hos ett ackrediterat företag. En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.
2. Följ Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser.
3. Placera radonmätarna enligt instruktioner och anvisningar
3. Genomför mätningen minst 60 dagar under eldningssäsong (1 oktober till 30 april)
4. Skicka tillbaka mätdosor och protokoll
5. Svar kommer inom några veckor

Om det finns risk att arbetstagare exponeras över det hygieniska gränsvärdet för radon ska arbetsgivaren vidta åtgärder och upprätta en handlingsplan, enligt Arbetsmiljöverket. Åtgärderna ska göras i följande ordning:

1. Åtgärda källan till radon
2. Se över vistelsetid
3. Använd personlig skyddsutrustning

Om en arbetsgivare inte följer reglerna kan Arbetsmiljöverket ställa krav på riskbedömning, mätning och åtgärder. Om åtgärderna inte leder till en radonhalt under referensnivån ska arbetsgivaren anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Många arbetsplatser har förhöjda radonvärden

En av fem undersökta arbetsplatser har förhöjda värden av radon, enligt ny statistik, skriver Göteborgsposten i en artikel. Drygt 150 av arbetsplatserna hade en radonhalt på över 400 Bq/m3 och 40 arbetsplatser låg över 1 000 Bq/m3. Den nationella referensnivån ligger på 200 Bq/m3.

Att begränsa radonhalten på arbetsplatsen är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare som inte uppfyller kraven riskerar krav eller föreläggande med vite från Arbetsmiljöverket. Och än värre, de riskerar sin egen och sina medarbetares hälsa, eftersom höga radonhalter ökar risken för lungcancer.

Behöver du hjälp?