Radon på arbetsplats, vilka regler gäller egentligen? Svaret är enkelt. Arbetsgivaren är skyldig att mäta och känna till arbetsplatsens radonhalter och vid behov vidta åtgärder för att begränsa källan till radon och sänka halten till under referensnivån, 200 bequerel per kubikmeter luft (Bq/m³).

Långvarig exponering av höga radonhalter ökar risken för att utveckla lungcancer. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år och är där med den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. 

Arbetsgivare har ett stort ansvar för att skapa en sund och säker arbetsmiljö för sina anställda. Arbetsgivaren ska tillhandahålla en god arbetsmiljö som inte bara är säker för hälsan, utan också som främjar trivsel och produktivitet.

Att mäta är det enda sättet att upptäcka radon på arbetsplats

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radon på en arbetsplats bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april (eldningssäsongen). Om årsmedelvärde av radonhalten under arbetstid överstiger den nationella referensnivån på 200 Bq/m3 måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska den. En radonmätning kan man enkelt göra själv:

1. Beställ ackrediterade spårfilmdosor för långtidsmätning. En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.
2. Följ Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser.
3. Placera radonmätarna enligt instruktioner och anvisningar
3. Genomför mätningen minst 60 dagar under eldningssäsong (1 oktober till 30 april)
4. Skicka tillbaka mätdosor och protokoll
5. Svar kommer inom några veckor

Om det finns risk att arbetstagare exponeras över det hygieniska gränsvärdet för radon ska arbetsgivaren vidta åtgärder och upprätta en handlingsplan, enligt Arbetsmiljöverket. Åtgärderna ska göras i följande ordning:

1. Åtgärda källan till radon
2. Se över vistelsetid
3. Använd personlig skyddsutrustning

Om en arbetsgivare inte följer reglerna kan Arbetsmiljöverket ställa krav på riskbedömning, mätning och åtgärder. Om åtgärderna inte leder till en radonhalt under referensnivån ska arbetsgivaren anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Många arbetsplatser har förhöjda radonvärden

En av fem undersökta arbetsplatser har förhöjda värden av radon, enligt ny statistik, skriver Göteborgsposten i en artikel. Drygt 150 av arbetsplatserna hade en radonhalt på över 400 Bq/m3 och 40 arbetsplatser låg över 1 000 Bq/m3. Den nationella referensnivån ligger på 200 Bq/m3.

Att begränsa radonhalten på arbetsplatsen är en obligatorisk och jätteviktig del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare som inte uppfyller kraven riskerar krav eller föreläggande med vite från Arbetsmiljöverket. Och än värre, de riskerar sin egen och sina medarbetares hälsa, eftersom höga radonhalter ökar risken för lungcancer.

Radon på arbetsplats: 3 viktiga punkter

people in couch

1. Ansvar

  • Arbetsgivaren ska mäta radonhalten och vid behov vidta åtgärder för att sänka den under 200 Bq/m³.
  • Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer.
analog clock sketch in black surface

2. Mätning

  • Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.
  • Mätning ska ske under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april.
  • Använd ackrediterade spårfilmdosor och följ Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.
red check mark on box in close up view

3. Åtgärder

  • Om radonhalten överstiger 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka radonhalten.
  • Om åtgärderna inte leder till en radonhalt under 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten.
  • Om källan inte kan åtgärdas, se över vistelsetid och använd personlig skyddsutrustning.

Behöver du hjälp?