Radonmätning

Det åligger arbetsgivare att säkerställa att deras anställda inte arbetar i en miljö med förhöjda radonhalter. Som arbetsgivare har du en skyldighet att genomföra radonmätning, vara medveten om resultaten, vidta åtgärder för att minska radonhalter över referensnivån, och rapportera om åtgärderna inte leder till sänkta radonhalter. En långtidsmätning av radon, under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april, är det som krävs.

Om det årliga medelvärdet överskrider referensnivån på arbetsplatsen  måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att reducera radonhalten under den fastställda referensnivån. Att bibehålla låga radonhalter på arbetsplatsen är en integrerad del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. De specificerade rikt- och gränsvärdena för radon på arbetsplatser fastställs av Strålskyddsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket och Livsmedelsverket.

För olika arbetsmiljöer gäller följande gränsvärden:

  • 200 Bq/m³ i lokaler ovan jord under normal arbetstid på 1800 h.
  • 400 Bq/m³ i källare och bergrum under normal arbetstid på 1800 h.
  • 1300 Bq/m³ för berg- och gruvarbete under normal arbetstid på 1300 h.

Från och med den 1 oktober 2021 började en ny och förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser gälla vilken syftar till att förbättra noggrannheten vid bestämning av radonhalten. Denna metod ersatte den tidigare från 2004. Långvarig exponering av förhöjda radonhalter kan resultera i lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon varje år orsakar omkring 400-500 fall av lungcancer.

Det är enkelt att själv utföra radonmätningar på arbetsplatser. Det som är viktigt är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser.

Om radonhalterna överstiger rekommenderade nivåer är det viktigt att söka hjälp för att identifiera orsakerna och genomföra lämpliga åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara att öka ventilationen, täta eller isolera områden beroende på källan till radonet. 

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns ungefär 325 000 bostäder i Sverige där radonhalterna överstiger referensnivån på 200 Bq/m³. Radonmätningar det enda effektiva sättet att säkerställa en inomhusmiljö som är fri från radon!