man standing infront of white board

Vilka radon gränsvärden gäller? I hem och offentliga byggnader tillämpas riktvärdet på 200 Bq/m3 som det årliga medelvärdet för radonhalten.

Inomhusmiljön på arbetsplatser spelar en avgörande roll för anställdas välbefinnande och hälsa. En ofta förbisedd aspekt är förekomsten av radon, en osynlig och luktfri gas som kan utgöra en allvarlig hälsorisk om den når höga halter. För att säkerställa en säker arbetsmiljö är det viktigt att förstå radon och vidta lämpliga åtgärder för att hantera risken.

Vad är radon och vilka risker innebär det?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt från uran som finns i marken och kan tränga in i byggnader genom sprickor och håligheter. Vid inandning kan radon orsaka lungcancer, och långvarig exponering kan leda till allvarliga hälsoproblem. Därför är det viktigt att regelbundet övervaka radonhalterna och vidta åtgärder om de överskrider gällande gränsvärden.

Fastställda rikt- och gränsvärden för radon

För att skydda arbetstagares hälsa har myndigheter som Boverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket, i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten, fastställt referensnivåer och gränsvärden för radonhalt. Det årliga medelvärdet för radonhalten bör inte överstiga 200 Bq/m3 inomhusluft i bostäder och allmänna lokaler. Det är viktigt att förstå att det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning.

  • 200 Bq/m3 för både befintliga och nya byggnader.
  • För arbetsplatser ovan mark är gränsvärdet också 200 Bq/m3, baserat på en årlig arbetstid på 1800 timmar, vilket motsvarar en normal heltidsanställning.
  • Vid användning av färdigställda och inredda bergrum eller bergsanläggningar är gränsvärdet för radon 400 Bq/m3 vid samma årliga arbetstid på 1800 timmar.
  • För arbete i bergs- och gruvmiljöer eller byggande under mark är det högsta tillåtna värdet för radon 1300 Bq/m3, baserat på en årlig arbetstid på 1600 timmar.

Åtgärder vid överstigande av referensnivån

Om radonhalten överstiger de fastställda riktvärdena eller gränsvärdena, är det nödvändigt att vidta åtgärder för att minska exponeringen. En utredning, eller radonbesiktning, bör genomföras för att fastställa källan till radonet och vilka saneringsåtgärder som behövs. 

För att säkerställa en säker arbetsmiljö är det avgörande att regelbundet utföra radonmätningar på arbetsplatser där det finns risk för höga radonhalter. Om halterna överstiger referensnivån, bör åtgärder vidtas omedelbart för att minska exponeringen och säkerställa en säker arbetsmiljö för alla anställda. Det är också viktigt att kommunicera resultat och åtgärder till de berörda för att öka medvetenheten och säkerställa efterlevnad av säkerhetskraven.

Att hantera radon på arbetsplatser är en viktig del av att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. Genom att vara medveten om riskerna med radon och vidta lämpliga åtgärder för att minska exponeringen, kan arbetsgivare skydda sina anställdas hälsa och välbefinnande.